136×5+68×3-68×10-3×68 325×1574-325×325-325×249 TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT

136×5+68×3-68×10-3×68

325×1574-325×325-325×249

TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT

2 bình luận về “136×5+68×3-68×10-3×68 325×1574-325×325-325×249 TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT”

 1. Giải đáp:
   136xx5+68xx3-68xx10-3xx68
  =(68xx3-3xx68)+(136xx5-48xx10)
  =3xx(68-68)+(136xx5-68xx2xx5)
  =3xx0+5xx(136-68xx2)
  =0+5xx(136-136)
  =5xx0
  =0
  ___________________
  325xx1574-325xx325-325xx249
  =325xx(1574-325-249)
  =325xx(1249-249)
  =325xx1000
  =325000

  Trả lời
 2. 136×5+68×3-68×10-3×68
  = 68 x 2 x 5 + 68 x 3 – 68 x 10 – 3x 68 
  = 68 x 10 + 68 x 3 – 68 x 10 – 3x 68 
  = 68 x (10 + 3-10-3)
  = 68 x 0
  = 0
  325×1574-325×325-325×249
  = 325 x (1574 – 325 – 249 )
  = 325 x 1000
  = 325000 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới