37×4×25 30×5×2×4 tính bằng cách thuận tiện giải đùm em

37×4×25

30×5×2×4 tính bằng cách thuận tiện giải đùm em

2 bình luận về “37×4×25 30×5×2×4 tính bằng cách thuận tiện giải đùm em”

 1. Câu 1: 37x4x25
            =37x(4×25)
            =37×100
            =3700
  Câu 2: 30x5x2x4
            =(30×4)x(5×2)
            =120×10
            =1200
   

  Trả lời
 2.  37x4x25
  =37x(4×25)
  =37×100
  =3700                                    
  ————————
   30x5x2x4
  =(30×4)x(5×2)
  =120×10
  =1200 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới