4/15×9/16×15;2/5×25/29+3/5×25/29

4/15×9/16×15;2/5×25/29+3/5×25/29

2 bình luận về “4/15×9/16×15;2/5×25/29+3/5×25/29”

 1. a, 4/15×9/16×15
  = 4/15×15/1×9/16
  = 4/1×9/16
  = 1×9/4
  =9/4
  b, 2/5×25/29+3/5×25/29
  = 25/29×(2/5+3/5)
  = 25/29×1
  = 25/29
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới