8 Tính giá trị của biểu thức 245 x 103 – 975 ÷ 25 = = 696 ÷ 12 + 2408 ÷ 56 = =

8 Tính giá trị của biểu thức

245 x 103 – 975 ÷ 25

=

=

696 ÷ 12 + 2408 ÷ 56

=

=

2 bình luận về “8 Tính giá trị của biểu thức 245 x 103 – 975 ÷ 25 = = 696 ÷ 12 + 2408 ÷ 56 = =”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới