B1:1/13 + 5/11 3/16 + 11/12 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 B2:Một phân số bớt đi , rồi bớt tiếp thì được phân số . Tìm phâ

B1:1/13 + 5/11 3/16 + 11/12 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16

B2:Một phân số bớt đi , rồi bớt tiếp thì được phân số . Tìm phân số ban đầu.

Nhanh nhé đang gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới