Bài 1.so sánh các phân số sau 3/8 và 5/3 ; 1/6 và 5/42 ; 9/8 và 5/8. Bài 2.đặt tính rồi tính

Bài 1.so sánh các phân số sau

3/8 và 5/3 ; 1/6 và 5/42 ; 9/8 và 5/8.

Bài 2.đặt tính rồi tính

42386+6943. 456215:527

86143:75. 413×817

Giải giúp mình 2 bài này nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới