Bài 2: so sánh các phân số sau bằng cách quy đồng mẫu số B) 5/3 và 1/9

Bài 2: so sánh các phân số sau bằng cách quy đồng mẫu số

B) 5/3 và 1/9Viết một bình luận

Câu hỏi mới