Bài 2: Tính a) 5/6 x 7/9 : 1/3 b) 8/7 : 3 x 2/5 (/ là phần)

Bài 2: Tính

a) 5/6 x 7/9 : 1/3

b) 8/7 : 3 x 2/5

(/ là phần)
Viết một bình luận