Bài 3 :Tìm x a) x – 4/5 = 7/3 b) x x 2/3 = 5/6 – 1/2 (/ là phần)

Bài 3 :Tìm x

a) x – 4/5 = 7/3

b) x x 2/3 = 5/6 – 1/2

(/ là phần)
Viết một bình luận