Bài 8: Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 212, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 308, tổng của số thứ ba và số thứ nh

Bài 8: Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 212, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 308, tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 270. Tìm ba số đó.

1 bình luận về “Bài 8: Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 212, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 308, tổng của số thứ ba và số thứ nh”

 1. Tổng ba số đó là:
         ( 212+308+270)/2=395
  Số thứ nhất là:
         395-308=87
  Số thứ hai là:
         212-87=125
  Số thứ ba là:
         395-212=183
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới