Bài1/ tính 4/3 + 2/7 5/4 – 1 Bài2/tìm x X: 1/2 = 2/5 + 3/10. 19/20 –

Bài1/ tính

4/3 + 2/7

5/4 – 1

Bài2/tìm x

X: 1/2 = 2/5 + 3/10. 19/20 – x = 8/5 – 3/4

Bài 3/ tính giá trị biểu thức

12/6 + 3/4 + 2/4 × 5. 1/2 × 3 + 3/6 × 2/4

Giải giúp mình với nha bạnViết một bình luận

Câu hỏi mới