Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 5 tạ thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 5 tạ thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc hỏi mỗi thửa ruộng thứ hoạch được bao nhiêu ki lô gam thóc

2 bình luận về “Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 5 tạ thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
             giải 
         đổi : $3$ tấn $5$ tạ = 3500 kg
                  3 tạ = 300 kg
  Số kg thóc thửa ruộng thứ nhất thu được là : 
          (3500 + 300) : 2 = 1900 (kg) 
  Số kg thửa ruộng thứ hai thu được là : 
          1900 – 300 = 1600 (kg)
                                       Đáp số : thửa ruộng thứ nhất : 1900 kg thóc
                                                       thửa ruộng thứ hai : 1600 kg thóc

  Trả lời
 2. Bài giải
  Đổi:3 tấn 5 tạ = 3500 kg       ;     3 tạ = 300 kg
  Số kg thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là:
  (3500 – 300) : 2 = 1600 (kg)
  Số kg thóc thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là:
  1600 + 300 = 1900 (kg)
  Đáp số:Thửa ruộng thứ nhất:1600 kg thóc
              Thửa ruộng thứ hai:1900 kg thóc
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới