Cho số có năm chữ số a896b . Thay các chữ a và b bởi các chữ số thích hợp để được số chia hết cho cả 2; 5; 9

Cho số có năm chữ số a896b . Thay các chữ a và b bởi các chữ số thích hợp để được số chia hết cho cả 2; 5; 9Viết một bình luận

Câu hỏi mới