Có hai cửa hàng,mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vãi.Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vãi,cửa hành thứ ha

Có hai cửa hàng,mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vãi.Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vãi,cửa hành thứ hai bán được 297m vải.Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

2 bình luận về “Có hai cửa hàng,mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vãi.Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vãi,cửa hành thứ ha”

 1. Giải đáp: Cửa hàng thứ hai bán hết số vải sớm hơn 3 ngày
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Trung bình cửa hàng thứ nhất bán hết số vải trong số ngày là:
  7128:264=27 (ngày)
  Trung bình cửa hàng thứ hai bán hết số vải trong số ngày là: 
  7128:297=24 (ngày)
  Vậy cửa hàng thứ hai bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn số ngày là: 27-24=3 (ngày)
  Đáp số: Cửa hàng thứ hai bán hết số vải sớm hơn 3 ngày

  Trả lời
 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nếu trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải thì bán trong số ngày là :
     7128 : 264 = 27 (ngày)
  Nếu trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ hai bán được 297m vải thì bán trong số ngày là :
    7128 : 297 = 24 (ngày)
  => Vì 27>24 nền cửa hàng thứ hai bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn số ngày là :
    27 – 24 = 3 (ngày)
                 Đáp số : Cửa hàng thứ hai bán hết số vải đó sơm hơn sớm hơn 3 ngày

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới