Để sản xuất ra một chiếc dép mất 43g nhựa. Hỏi 20469g nhựa thì sản xuất được bảo nhiêu đôi dép và thừa bảo nhiêu gam nhựa?

Để sản xuất ra một chiếc dép mất 43g nhựa. Hỏi 20469g nhựa thì sản xuất được bảo nhiêu đôi dép và thừa bảo nhiêu gam nhựa?

2 bình luận về “Để sản xuất ra một chiếc dép mất 43g nhựa. Hỏi 20469g nhựa thì sản xuất được bảo nhiêu đôi dép và thừa bảo nhiêu gam nhựa?”

 1. Giải đáp: 238 đôi dép và thừa 1g nhựa
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để sản xuất ra một đôi dép cần số gam nhựa là:
  43xx2=86(g)
   20469g nhựa thì sản xuất được số đôi dép và còn thừa số gam nhựa là:
  20469:86=238 (đôi),  thừa 1g nhựa
  Đáp số: 238 đôi dép và thừa 1g nhựa
  $#friendly$

  Trả lời
 2. $#tuyetvu$
  Một chiếc dép cần số gam nhựa là:
   43 xx 2 = 86 (g)
  Ta có: 20469 : 86 = 238 (dư 1)
  Vậy 20469g nhựa thì sản xuất được 238 đôi dép và thừa 1g nhựa.
             Đ/s: …
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới