Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : a, 7/12 ;7/5 ; 7/8;7/54;7/49.

Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : a, 7/12 ;7/5 ; 7/8;7/54;7/49. B,21/23;3/5;7/9;9/10;1/3;4/20Viết một bình luận

Câu hỏi mới