Hiện nay tuổi bố và tuổi con cộng lại là 50 tuổi tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi

Hiện nay tuổi bố và tuổi con cộng lại là 50 tuổi tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con

SOSSSSSSSSSSSSSSsssssssssssssssssssssssssssssViết một bình luận

Câu hỏi mới