Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi một năm thường ( năm không nhuận) có bao nhiêu giờ?

Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi một năm thường ( năm không nhuận) có bao nhiêu giờ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới