Một cửa hàng có 60 xe máy. Buổi sáng bán được 3/20 số xe máy đó. Buổi chiều bán được 2/17 số xe máy còn lại. Hỏi cả hai bu

Một cửa hàng có 60 xe máy. Buổi sáng bán được 3/20 số xe máy đó. Buổi chiều bán được 2/17 số xe máy còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe máy?Viết một bình luận