Một hcn có chu vi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài 60m. Tìm chiều rộng hình chữ nhật đó? Giải từng bước nhá các bạ

Một hcn có chu vi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài 60m. Tìm chiều rộng hình chữ nhật đó?

Giải từng bước nhá các bạn ️Viết một bình luận

Câu hỏi mới