Một hình bình hành có diện tích 1/6m2, chiều cao 1/3m. Tính độ dài đáy của hình đó

Một hình bình hành có diện tích 1/6m2, chiều cao 1/3m. Tính độ dài đáy của hình đó

2 bình luận về “Một hình bình hành có diện tích 1/6m2, chiều cao 1/3m. Tính độ dài đáy của hình đó”

Viết một bình luận