Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 30 sản phẩm. Trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi t

Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 30 sản phẩm. Trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm

2 bình luận về “Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 30 sản phẩm. Trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi t”

 1. Tổng số sản phẩm tổ sản xuất trong 15 ngày đầu là:
  15 xx 30 = 450 (sản phẩm)
  Tổng số sản phẩm tổ sản xuất trong 10 ngày sau là:
  150 x 10 = 1500 (sản phẩm)
  Tổng số ngày tổ đó sản xuất là:
  15 + 10 = 25 (ngày)
  Tổng số sản phẩm tổ đó làm trong 25 ngày là:
  450 + 1500 = 1950 (sản phẩm)
  Trung bình mỗi ngày tổ đó sản xuất được số sản phẩm là:
  1950 : 25 = 78 (sản phẩm)
  Đáp số: 78 sản phẩm

  Trả lời
 2. Giải đáp:78 sản phẩm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tóm tắt:
  15 ngày đầu,mỗi ngày: 30 sản phẩm
  10 ngày sau,mỗi ngày:150 sản phẩm
  TB mỗi ngày:……..sản phẩm?
                                                                      Giải
                                 
  Số sản phẩm làm được trong 15 ngày đầu là 
    30 x 15 = 450 ( sản phẩm )
      150 x 10 = 1500 ( Sản phẩm )
       Mỗi ngày làm được tất cả số sản phẩm là :
        1500 + 450 = 1950 ( Sản phẩm )
     1950 : ( 10 + 15 ) = 78 ( Sản phẩm )
           Đáp số : 78 sản phẩm
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới