So sánh hai phân số sau bằng cách quy đồng tử số A, 3/5 và 6/7. B, 2/7 và 4/15

So sánh hai phân số sau bằng cách quy đồng tử số

A, 3/5 và 6/7. B, 2/7 và 4/15Viết một bình luận

Câu hỏi mới