Tìm $x$, biết: a) $x+36906:3=17068$ b) $68409:9-x=6005$

Tìm $x$, biết:

a) $x+36906:3=17068$

b) $68409:9-x=6005$Viết một bình luận

Câu hỏi mới