Tìm một phân số có giá trị bằng 1/2 biết rằng: a) Nếu thêm vào cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng một số tự nhiê

Tìm một phân số có giá trị bằng 1/2 biết rằng:

a) Nếu thêm vào cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng một số tự nhiên ta sẽ được phân số 11/21

b) Nếu bớt đi ở cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng một số tự nhiên ta sẽ được phân số 8/23

c) Nếu thêm vào tử số và bớt đi ở mẫu số của phân số đó cùng một số tự nhiên ta sẽ được phân số 5/7

d) Nếu thêm vào mẫu số và bớt đi ở tử số đó cùng một số tự nhiên ta sẽ được của phân số 1/17

Mình cần lời giải chi tiết

1 bình luận về “Tìm một phân số có giá trị bằng 1/2 biết rằng: a) Nếu thêm vào cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng một số tự nhiê”

 1. Giải đáp:
   a)10/20
  b)15/30
  c)4/8
  d)6/12
  Giải chi tiết :
  a) 10/20: Vì ta có thể thấy phân số bằng 1/2 gần 11/21 nhất là nó và nó cũng đúng với đầu bài cho(Vì tăng lên nên ta sẽ giảm mẫu và tử cùng một số cho đến khi nó bằng 1/2)
  -10/20 = 1/2 chọn
  -Chọn luôn 10/20
  b)15/30: Vì ta có thể thấy phân số bằng 1/2 gần 8/23 nhất là nó và cũng đúng với đầu bài cho(Vì bớt nên ta sẽ cộng thêm và cả tử và mẫu)
  -9/24 < 1/2 ko chọn
  -10/25 < 1/2 ko chọn
  -11/26 < 1/2 ko chọn
  -12/27 < 1/2 ko chọn
  -13/28 < 1/2 ko chọn
  -14/29 < 1/2 ko chọn
  -15/30 = 1/2 chọn
  -Chọn 15/30
  c)4/8: Ta cũng thấy nó giống như 2 phép tính trên(Vì thêm tử bớt mẫu nên ta cộng tử trừ mẫu)
  -4/8 = 1/2 chọn
  -Chọn luôn 4/8
  d) 6/12: Ta cũng thấy nó giống 3 phép tính trên(Vì bớt tử thêm mẫu nên ta cộng tử trừ mẫu)
  -2/16 < 1/2 ko chọn
  -3/15 < 1/2 ko chọn
  -4/14 < 1/2 ko chọn
  -5/13 < 1/2 ko chọn
  -6/12 = 1/2 chọn
  -Chọn 6/12
   Cho mk xin hay nhất nhé :)))

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới