tìm thương 2 số biết thương này bằng 1 phần năm số lớn và gấp 4 lần số bé

tìm thương 2 số biết thương này bằng 1 phần năm số lớn và gấp 4 lần số béViết một bình luận

Câu hỏi mới