Tính giá trị biểu thức 3/4+2/7-(8/7:4/3)

Tính giá trị biểu thức

3/4+2/7-(8/7:4/3)
Viết một bình luận