Tính nhanh 3/5 × 6/8 + 3/5 × 2/8. 4/3 × 3/4 × 15 Tìm x X÷ 1/2 = 2/5 + 3/15.

Tính nhanh

3/5 × 6/8 + 3/5 × 2/8. 4/3 × 3/4 × 15

Tìm x

X÷ 1/2 = 2/5 + 3/15. X÷4/7 = 5/9 × 3/5

Giải giúp mình nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới