quy đồng mẫu số các phân số 3/8 và 5/12, 15/45 và 18/2, 18/72 và 25/9

quy đồng mẫu số các phân số
3/8 và 5/12, 15/45 và 18/2, 18/72 và 25/9Viết một bình luận

Câu hỏi mới