sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: a.3/4./7,2/5,11/7,18/18. b.21/13,3/5,19/13,41/41,5/6

sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: a.3/4./7,2/5,11/7,18/18. b.21/13,3/5,19/13,41/41,5/6Viết một bình luận

Câu hỏi mới