số tự nhiên A khi chia cho 9 thì có số dư là7. Số dư khi chia A cho 3

số tự nhiên A khi chia cho 9 thì có số dư là7. Số dư khi chia A cho 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới