Thùng dầu thứ nhất có 23 lít dầu. Thùng dầu thứ hai có 38 lít dầu, thùng dầu thứ 3 chứa số dầu bằng số trung bình cộng của ha

Thùng dầu thứ nhất có 23 lít dầu. Thùng dầu thứ hai có 38 lít dầu, thùng dầu thứ 3 chứa số dầu bằng số trung bình cộng của hai thùng kia, còn thùng dầu thứ tư chứa số lít dầu ít hơn số trung bình cộng của cả 4 thùng dầu là 9 lít. Hỏi thùng dầu thứ tư chứa bao nhiêu lít dầu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới