tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữa số 0:1x2x3x…x98x99x100

tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữa số 0:1x2x3x…x98x99x100

2 bình luận về “tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữa số 0:1x2x3x…x98x99x100”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ 1 đến 100 có:
  100 : 5=20 số chia hết cho 5 
  Trong đó có:
  100 : 25= 4 số chia hết cho 25 
  Cứ 1 số chia hết cho 5 cho ta 1 chữ số 0 tận cùng, 1 số chia hết cho 25 cho 2 chữ số 0 tận cùng 
  Vậy từ 1 đến 100 tích của chúng có 20 + 4 = 24 chữ số 0 tận cùng.
  #ltvh02$$

  Trả lời
 2. #Nado503312
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ 1 đến 100 có:
         100:5=20 số chia hết cho 5 
  Trong đó có:
           100:25= 4 số chia hết cho 25 
  Cứ 1 số chia hết cho 5 cho ta 1 chữ số 0 tận cùng, 1 số chia hết cho 25 cho 2 chữ số 0 tận cùng 
  Vậy từ 1 đến 100 tích của chúng có 20+4=24 chữ số 0 tận cùng
  *Ta chú ý đến các thừa số tận cùng bằng 0 ( 10; 20; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ;70; 80; 90 ; 100 ) và tận cùng bằng 5 ( 5; 15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95 )*

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới