Tìm 1 phân số vừa lớn hơn 2/9 vừa nhỏ hơn 1/3 mà mẫu số bằng 7

Tìm 1 phân số vừa lớn hơn 2/9 vừa nhỏ hơn 1/3 mà mẫu số bằng 7Viết một bình luận

Câu hỏi mới