Tìm a biết , a x 1/5 + a x 3/10 + 1/2 x a = 500

Tìm a biết , a x 1/5 + a x 3/10 + 1/2 x a = 500Viết một bình luận