tìm phân số lớn nhất có 3 chữ số và mẫu bằng 85, rồi so sánh phân số đó với `1`

tìm phân số lớn nhất có 3 chữ số và mẫu bằng 85, rồi so sánh phân số đó với `1`Viết một bình luận

Câu hỏi mới