tìm số có 4 chữ số biết chữ số hàng chục bằng 1/3 chữ số hàng trăm,chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn và số đó là số

tìm số có 4 chữ số biết chữ số hàng chục bằng 1/3 chữ số hàng trăm,chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn và số đó là số lẻ chia hết cho 5
Bài 2;Tìm số có 2 chữ số biết chữ số hàng đơn vị khác 0 và nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì ta được số mới mà tổng của số cần tìm và số mới bằng 77Viết một bình luận

Câu hỏi mới