Tìm số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số sao cho số đó vừa chia hết cho 4;25;9?

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số sao cho số đó vừa chia hết cho 4;25;9?Viết một bình luận

Câu hỏi mới