tính 2/5×1/2:1/3 1/3+2/9+4/27

tính 2/5×1/2:1/3 1/3+2/9+4/27 2/3+1/6-7/12Viết một bình luận

Câu hỏi mới