Tính bằng ba cách : a) 48 : (2 x 3) b) 128 : (4 x 2)

Tính bằng ba cách :
a) 48 : (2 x 3) b) 128 : (4 x 2)Viết một bình luận

Câu hỏi mới