Tính bằng cách thuận tiện: 1135 : 5 + 865 : 5 – 18 x 9 – 18

Tính bằng cách thuận tiện:
1135 : 5 + 865 : 5 – 18 x 9 – 18Viết một bình luận

Câu hỏi mới