tính bằng cách thuận tiện 468 ×15-14 ×468 ×9 144 ×2+72 ×6

tính bằng cách thuận tiện
468 ×15-14 ×468 ×9
144 ×2+72 ×6Viết một bình luận

Câu hỏi mới