Tính bằng cách thuận tiện nhất a, 67/67 x 9/25 + 9/25 x 11/21 b, 15/31 x 68/5 – 6/5 x 15/31

Tính bằng cách thuận tiện nhất
a, 67/67 x 9/25 + 9/25 x 11/21
b, 15/31 x 68/5 – 6/5 x 15/31Viết một bình luận

Câu hỏi mới