tính bằng cánh thuận tiện : 7/15 + 9/16 + 8/15 + 7/16 ?

tính bằng cánh thuận tiện : 7/15 + 9/16 + 8/15 + 7/16 ?
Viết một bình luận