Tính bằng hai cách: (6/11+5/11)×3/7 3/5×7/9+3/5×2/9 (6/74/7):2/5 8/15:2/11+7/15:2/11

Tính bằng hai cách:
(6/11+5/11)×3/7 3/5×7/9+3/5×2/9
(6/74/7):2/5 8/15:2/11+7/15:2/11Viết một bình luận