tính bằng hai cách: c1 3/4×2/5+3/4×2/7 c2 3/4×2/5+3/4×2/7

tính bằng hai cách: c1 3/4×2/5+3/4×2/7 c2 3/4×2/5+3/4×2/7Viết một bình luận