Tính diện tích hình bình hành ABCD biết độ dài đáy là 12m và chiều cao có độ dài 1/3 độ dài đáy.

Tính diện tích hình bình hành ABCD biết độ dài đáy là 12m và chiều cao có độ dài
1/3 độ dài đáy.Viết một bình luận

Câu hỏi mới