Tính diện tích hình bình hành biết: a. Độ dày đáy là 4dm, chiều cao 34cm b. Độ dày đáy là 4m, chiều cao là 13dm

Tính diện tích hình bình hành biết:
a. Độ dày đáy là 4dm, chiều cao 34cm
b. Độ dày đáy là 4m, chiều cao là 13dmViết một bình luận

Câu hỏi mới