Tính giá trị của các biểu thức sau A) ab x 101 B ) ab x 1001

Tính giá trị của các biểu thức sau
A) ab x 101
B ) ab x 1001

2 bình luận về “Tính giá trị của các biểu thức sau A) ab x 101 B ) ab x 1001”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,ab x 101
  ta có ab
            101
           ab
        00
     ab
      abab
  suy ra   ab x 101=1b1b
  b,ab x 1001
    ta có    ab
                1001
                 ab
               00
              00
             ab
         ab0ab
  suy ra  ab x 1001=ab0ab

  Trả lời
 2. a,
  *** Tính theo hàng ngang:
        overline[ab]xx101
  =overline[ab]xx(100+1)
  =overline[ab]xx100+overline[ab]xx1
  =overline[ab00]+overline[ab]
  =overline[abab]
  *** Tính theo cột dọc:
  $\begin{array}{}&&&a&b\\\times\\&&1&0&1\\\hline&&&a&b\\&&0&0\\&a&b&&\\\hline&a&b&a&b\end{array}$
  b,
  *** Tính theo hàng ngang:
        overline[ab]xx1001
  =overline[ab]xx(1000+1)
  =overline[ab]xx1000+overline[ab]xx1
  =overline[ab000]+overline[ab]
  =overline[ab0ab]
  *** Tính theo cột dọc:
  $\begin{array}{}&&&a&b\\\times\\&&1&0&0&1\\\hline&&&&a&b\\&&&0&0\\&&0&0\\&a&b&&&\\\hline&a&b&0&a&b\end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới