Tính nhanh `1/3 xx 3/4 + 5/4 xx 1/3` `6/9 : 5/6 + 4/3 : 5/6`

Tính nhanh
`1/3 xx 3/4 + 5/4 xx 1/3`
`6/9 : 5/6 + 4/3 : 5/6`

2 bình luận về “Tính nhanh `1/3 xx 3/4 + 5/4 xx 1/3` `6/9 : 5/6 + 4/3 : 5/6`”

Viết một bình luận